Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН  ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО--> Формуляр

Правно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 41 във връзка с чл. 29, ал. 1
 
Необходими документи:
  • Документ за самоличност/пълномощно
  • Искане /по образец/
  • Квитанция за платена такса
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , VІ работно място
 
Такса: 8,00 лв.
 
Срок на изпълнение – В деня на заявяване