Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАНЪЧНА И ОСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАНЪЧНА И ОСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ--> Формуляр

Правно основание: Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - чл.74

Необходими документи:
  • Писмено искане на Президента на Република България, във връзка с правомощията му по чл. 98, т. 12 от Конституцията на РБ;
  • Искане на орган на НАП,  във връзка с осъществяване на правомощията му при условия и по ред, определени от изпълнителния директор;
  • Писмено искане на Главния прокурор, управителя на Националния осигурителен институт или директора на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, директора на Агенция "Митници" или директора на съответното териториално поделение на Агенция "Митници", ръководителите на Държавна агенция "Национална сигурност", Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, председателя на Сметната палата, председателя на Националния статистически институт, председателя на Държавната комисия по хазарта - при необходимост във връзка с осъществяване на определените им в закона правомощия;
  • Писмено искане на съдебни изпълнители - във връзка с образувано пред тях дело.
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , VІ работно място
 
Такса: Съгласно таксите за изпълнение на съответните услуги
 
Срок на изпълнение – 7 дни