Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗМДТ ЗА ЧУЖБИНА

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗМДТ ЗА ЧУЖБИНА
 
Правно основание:  Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11.
 
Необходими документи:
  • Документ за самоличност;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване);
  • Документ по ЗМДТ, издаден от Община Камено.
Срок за изпълнение: в деня на заявяване
Такса: 5.00 лв.
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , VI работно място