Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА --> Формуляр

 
Правно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 3; Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри - чл. 35, ал. 1 във връзка с §4 Закон за кадастъра и имотния регистър
 
Необходими документи:
• Фактура за платена такса;
• Заявление по образец;
• Оригиналната скица, която ще бъде презаверявана;
• Пълномощно /в случай, че скицата се иска от друго лице/.
 
 
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
 
Такса:15.00 лв.
  
Срок на валидност: 6 месеца
 
 
 
Място на извършванеДирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите -IV работно място