Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ--> Формуляр

Правно основание: чл. 56 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Договор за наем /учредено право на ползване, документ за собственост/
  • Конструктивно становище или проект при необходимост;
  • Схема на разполагане, издадена от гл. архитект;
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса:  -  80,00 лв.;

 

Място на извършване:  Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място