Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА--> Формуляр

Правно основание: чл. 150 от ЗУТ

Необходими документи:

• Фактура за платена такса;

• Заявление по образец;

• Копия от документите за собственост на имота /оригинал за сверяване/;

• Скица – проект с исканото предложение;

• Пълномощно /в случай, че скицата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение:  14 дни

Такса: 100,00 лв.+ 30% ;

Място на извършване:  Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място