Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ --> Формуляр

Правно основание: §4, във връзка с чл. 27, ал. 1 от ЗКИР, §1, т. 10 от ДР на ЗКИР

Необходими документи:

• Фактура за платена такса;

• Заявление по образец;

• Копия от документите за собственост на имота /оригинал за сверяване/;

• Удостоверение за наследници /при необходимост/;

• Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение:  14 дни

Такса: 20.00 лв.

Срок на валидност: 6 месеца

Място на извършване:  Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място