Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ

ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ --> Формуляр

Правно основание: Закон за устройство на територията - чл. 131

Необходими документи:

• Заявление по образец;

• Копия от документите за собственост на имота ;

• Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение: В деня на заявяване

Такса: Не се таксува

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място