Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НАХОЖДАЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НАХОЖДАЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ--> Формуляр

 

Правно основание: чл. 13, ал. 4-7 от ППЗСПЗЗ

Необходими документи:

  • Фактура за платена такса;
  • Заявление по образец;
  • Решение на общинска служба „Земеделие“ за призната собственост
  • Скица на имота
  • Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение:  14 дни

Такса: 20.00 лв.

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място