Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА СГРАДИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ /ПОПРАВЯНЕ ИЛИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ/ НА СТРОЕЖИ, НЕГОДНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ САМОСРУТВАНЕ

 ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА СГРАДИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ /ПОПРАВЯНЕ ИЛИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ/ НА СТРОЕЖИ, НЕГОДНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ САМОСРУТВАНЕ--> Формуляр

Правно основание: чл. 195, ал. 5 и ал.6 чл. 196 от ЗУТ

Необходими документи:

• Заявление по образец;

• Копия от документите за собственост на имота;

• Визуализация на обекта

• Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса: Не се таксува

Място на извършване:  Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място