Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПОПЪЛВАНЕ /ПОПРАВКА/ НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН

 ПОПЪЛВАНЕ /ПОПРАВКА/ НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН--> Формуляр

Правно основание: §4,ал. 1, т. 2 от ЗКИР

Необходими документи:

  •  Заявление по образец;
  • Копия от документите за собственост на имота 
  • Списък на заинтересуваните собственици, засегнати от изменението - име и адрес
  • Скица-проект, отразяваща исканото изменение, изготвена от лицензиран геодезист по ЗКИР с координати на точките и запис на магнитен носител в цифров вид
  • Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение: по процедура

Такса: 50.00 лв.

Място на извършване:  Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място