Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

СПРАВКА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДИ С ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

СПРАВКА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДИ С ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ -> Формуляр

Правно основание: чл. 62, ал. 2 от ЗОС, чл. 115 от ЗМДТ,  чл.8, ал. 2 от ЗОС
 

 
Необходими документи: 
  • Заявление по образец;
  • Доказателства за отношение към имота, за който се искат документи

Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ, V работно място, отдел "Управление на общинската собственост"

Такса: 7,00 лв.

Срок на изпълнение – 14 дни