Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАВЕРКА НА АНКЕТНИ ФОРМУЛЯРИ КЪМ АНКЕТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ

ЗАВЕРКА НА АНКЕТНИ ФОРМУЛЯРИ КЪМ АНКЕТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ --> Формуляр

Правно основание: Наредба № 3 от 29.01.1999 год. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители – чл.8, ал. 6, т. 2 във връзка с чл.3

Необходими документи
  • Попълнени от заявителя анкетна карта и анкетен формуляр;
  • Документ, удостоверяващ правно основание за ползване на земята;
  • Лична карта за физическо лице или ЕИК за юридическо лице

 Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ, V работно място, отдел "Управление на общинската собственост"

Такса: Не се таксува

Срок на изпълнение – В деня на заявяване