Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ--> Формуляр

Правно основание:  съгласно чл. 124a   ЗУТ

Необходими документи:

1. Копие от документ за собственост
2. Скица от действащия план
3. Задание за проектиране (чл. 125, ал.1 от ЗУТ)
4. Съгласувателно становище на РИОСВ – Бургас (чл.125, ал.7 от ЗУТ)

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса:  100,00 лв.

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място