Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП И СХЕМИ

ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП И СХЕМИ--> Формуляр

Правно основание: съгл. чл. 135, ал. 3 и чл. 136 от ЗУТ

Необходими документи

1   Документ за собственост- копие;

2. Скица с исканото предложение;

3. Удостоверение за наследници – оригинал; /удостоверението се издава служебно, в случай когато наследодателят и починали негови наследници са били с постоянен адрес в гр. Камено/.

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса: 100, 00 ЛВ.

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите -  IV работно място