Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

РАЗГЛЕЖДАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

РАЗГЛЕЖДАНЕ,СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ --> Формуляр

Правно основание: чл. 141, ал. 1 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ;
  • Три комплекта от инвестиционен проект в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности;
  • Предварителна оценка за съответствие по чл.142, ал. 2 от ЗУТ;
  • Съгласие по чл. 38, ал. 3 и 4, по чл. 183 и по чл. 185, ал. 2 и 3 от ЗУТ /при съсобствен имот или при обект с режим на етажна собственост, когато това се изисква/;
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 30  дни без комплексен доклад; 10 дни със комплексен доклад

Такса:  

Без доклад:

- 0,8лв/м2 за разглеждане от ОЕСУТ

+ 0,8лв/м2 за одобряване, но не по-малко от 100 лв.

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място