Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ  ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ--> Формуляр

Правно основание: чл. 142, чл. 143, чл. 144 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ;
  • Три комплекта от инвестиционен проект в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности;
  • Предварителна оценка за съответствие по чл.142, ал. 1 или 2 от ЗУТ;
  • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
  • Съгласие по чл. 38, ал. 3 и 4, по чл. 183 и по чл. 185, ал. 2 и 3 от ЗУТ /при съсобствен имот или при обект с режим на етажна собственост, когато това се изисква/.
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение:  30 дни – без комплексен доклад;  10 дни – с комплексен доклад

Такса

Без доклад:

0,80лв/м2 за разглеждане от ОЕСУТ +0,80лв/м2 за одобряване, но не по-малко от 100,00лв

С доклад:

-1,00лв/м2, но не по-малко от 100 лв.

-за линейни обекти и подпорни стени – 1,20лв/м

-за ФЕЦ и ветрогенератори -250,00лв

-за базови станции и моб. оператори – 500,00лв

проект за оранжерия над 1000м2-200,00

Място на извършване:Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място