Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ – ЗАСНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ, КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СА ЗАГУБЕНИ

ОДОБРЯВАНЕ  НА  ПРОЕКТ – ЗАСНЕМАНЕ  НА  РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ,  КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ  ИНВЕСТИЦИОННИ  ПРОЕКТИ СА  ЗАГУБЕНИ --> Формуляр

Правно основание: чл. 145, ал. 5 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Три комплекта от проект - заснемане по специалности;
  • Предварителна оценка за съответствие по чл.142, ал. 1 или 2 от ЗУТ;
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение:  

30 дни – без комплексен доклад

10 дни – с комплексен доклад

Такса:  

Без доклад:

0,80лв/м2 за разглеждане от ОЕСУТ +0,80лв/м2 за одобряване, но не по-малко от 100,00лв

С доклад:

-1,00лв/м2, но не по-малко от 100 лв.

-за линейни обекти и подпорни стени – 1,20лв/м

-за ФЕЦ и ветрогенератори -250,00лв

-за базови станции и моб. оператори – 500,00лв

проект за оранжерия над 1000м2-200,00лв

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място