Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН  ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ--> Формуляр

Правно основание: чл. 154, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4  и ал. 5 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  •  Инвестиционен проект /с нанесеното изменение/;
  • Предварителна оценка за съответствие по чл.142, ал. 1 или 2 от ЗУТ;
  • Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ.
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение:  30 дни – без комплексен доклад;  10 дни – с комплексен доклад

Такса:  

50%от предвидените такси по общия ред

Без доклад:

0,80лв/м2 за разглеждане от ОЕСУТ +0,80лв/м2 за одобряване, но не по-малко от 100,00лв

С доклад:

-1,00лв/м2, но не по-малко от 100 лв.

-за линейни обекти и подпорни стени – 1,20лв/м

-за ФЕЦ и ветрогенератори -250,00лв

-за базови станции и моб. оператори – 500,00лв

проект за оранжерия над 1000м2-200,00

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място