Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРИЕМАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЕМАНЕ И  УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ--> Формуляр

Правно основание: чл. 175,  ал. 2 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Проект на  екзекутивна документация -3 броя окомплектовани папки
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса:  1‰ от СМР, но не по-малко от 30,00 лв.

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място