Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V КАТЕГОРИЯ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V КАТЕГОРИЯ--> Формуляр

Правно основание: чл. 177,  ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон
  •  Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

         - Разрешение за строеж /акт за узаконяване/     

         - Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверката на достигнатите контролни нива

       - Заверена заповедна книга

       - Акт образец 7 и 12

       - Акт образец 14 за приемане на конструкцията

       - Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения /Акт №15/

       - Договор с авторски надзор  /при необходимост/     

       - Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

       - Удостоверение от Община Камено по чл.54 от ЗКИР

  • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

  • Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от РС”ПБЗН”, РИОКОЗ, ДВСК, ДИТН, РИОСВ, НИПК и др./

  • Технически паспорт

  • Енергиен паспорт /ако РЗП > 100 кв. м/

  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса:  V к. – до 200м2 -150,00лв.

          над 200м2 -200,00лв.

ІV к.– до 500м2 -200,00лв.

         над 500м2 -300,00лв.

       над 1000м2 -500,00лв. 

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място