Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ

ИЗДАВАНЕ НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ --> Формуляр

Правно основание: чл. 181,  ал. 2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Документи за собственост /копие/
  • Строителни книжа – разрешение за строеж, протокол за дадена строителна линия, одобрени проекти, геодезическо заснемане, удостоверение по чл.54,ал.3 от ЗКИР  и др.
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса: 70,00 лв.;

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място