Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ --> Формуляр

Правно основание: § 16, ал. 1 от ЗУТ за строежи, строени преди 07.04.1987 г. и §127, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за строежи, изградени до 31.03.2001 г.

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  •  Документ за собственост /копие/
  • Скица на урегулирания поземления имот
  • Нотариално заверена декларация за година на построяване на строежа
  • Други документи  /нотариално заверени декларации от заинтересовани собственици, касаещи местоположението на имота/
  • Конструктивно становище или експертиза за експлоатационната годност на строежа
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 100,00 лв.;

Място на извършване: Дирекция"УТЕС" , Център за услуги и информация на гражданите - ІI работно място