Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЧРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩА

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЧРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩА --> Формуляр

Правно основание: Наредба за специално ползване на пътища – чл. 3 във връзка с чл. 177, ал. 7 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Данни за собствениците, през имотите на които ще се учредява правото на преминаване;
  • Писмен договор с нотариална заверка на подписите – чл. 193, ал. 1 от ЗУТ или заповед по чл. 193, ал.3 от ЗУТ
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 50,00 лв.;

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място