Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА НАСОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЗЕМНИ МАСИ

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА НАСОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЗЕМНИ МАСИ --> Формуляр

Правно основание: чл. 19, ал. 1 от закона за управление на отпадъците

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Копие от разрешение за строеж влязло в сила или План за безопасност и здраве при разрушаване на сгради
  • Копие от договор с фирма притежаваща Регистрационен документ за транспортиране на строителни отпадъци и изкопни земни маси, издадено от РИОСВ

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: Не се таксува

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място