Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ--> Формуляр

Правно основание: чл. 133, ал. 3 от Закон за туризма

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Декларация по образец за регистрация в търговския регистър;
  • Копия на документите за собственост на обекта - за физически или юридически лица, които извършват дейност в собствен обект;
  • Копие от договор за наем - за физически или юридически лица, които са наематели. 
  • Удостоверение за декларирани данни издадено от  Дирекция „МДТ” към Община Камено.
  • Удостоверение за наличие или липса на местни данъци и такси издадено от Дирекция „Местни данъци и такси”-към Община Камено;
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: 150,00 лв.;

Място на извършване: отдел „УОС“, Център за услуги и информация на гражданите - І работно място