Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение--> Формуляр

Правно основание: 56 от Закона за туризма

Необходими документи:

·         Заявление по образец, в което са посочени необходимите документи;

·         Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 60 дни

Такса: 150,00 лв.;

Място на извършване: отдел „УОС“, Център за услуги и информация на гражданите - І работно място