Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗБОРИ 2015

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 25 ОКТОМВРИ 2015

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК
Общинска администрация Камено уведомява,че във връзка с предстоящото произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 година, Общинска избирателна комисия-Камено ще проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии от община Камено, в зала “Гражданска защита” на 20.10.2015 /вторник/ от 10.00 часа. Ще бъде осигурен транспорт от съставните селища.
Присъствието на членовете на СИК е наложително.
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАМЕНОЗАПОВЕДИ НА КМЕТА 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕВъв връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове и на национален референдум на 25 октомври 2015 г. и в изпълнение на Решение № 1549-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК, в Община Камено е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва:

 

дата

телефон и адрес за връзка

час

до 23.10.2015 г. включително

05515 2003

0897099843

Гр.Камено, ул.Освобождение № 101

от 8:00 ч. до 12:00 ч.

и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

на 24.10.2015 г.

05515 2003

0897099843

Гр.Камено, ул.Освобождение № 101

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 25.10.2015 г.

05515 2003

0897099843

Гр.Камено, ул.Освобождение № 101

от 6:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

 

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

 

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят  желанието си не по-късно от 20 дни преди изборния ден в писмена форма чрез:

- заявления по образец, подписани саморъчно и изпратени по пощата;

- заявления по образец, подписани саморъчно и изпратени на факс - 055152480;

- сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: obshtina@kameno.bg

- Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: obshtina@kameno.bg

- Заявленията по образец можете да свалите от сайта на ЦИК: http://www.cik.bg/f/r749 - за местните избори и  http://www.cik.bg/f/r854 - за национален референдум. Същите са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите, както и във всички кметства на територията на общината.  Към всяко от двете заявления следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

 

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаните горе заявления.


ПОКАНА за провеждане на консултации  за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) при произвеждане на избори за кметове и общински съветници, насрочени за 25 октомври 2015 г.


ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране на Общинска избирателна комисия при произвеждане на избори за кметове и общински съветници, насрочени за 25 октомври 2015 година

 

Предложение - Приложение № 1


Презентация "Избори за общински съветници и кметове 25 октомври 2015"


 

Указ № 162 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.


Указ № 163 за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“


Централна избирателна комисия


  

ОБЩИНА КАМЕНО

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Населените места на територията на Община Камено, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства, едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

 

На основание § 17, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1483-МИ/19.05.2015г. на ЦИК, населените места на територията на Община Камено, които към деня на обнародването на Указ № 162/10.08.2015г. на Президента на Република България за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове, обнародван в ДВ, бр.61/11.08.2015г., отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, имат население над 100 души с постоянен адрес, придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства, едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове, са както следва:

 

1. с.Вратица

2. с.Константиново

3. с.Полски извор

4. с.Ливада

5. с.Тръстиково

6. с.Желязово

 

Справката е направена от НБД Население към 11.08.2015 год.

Съобщението да се обяви в сайта на община Камено и на таблата за информация на гражданите във всички населени места в Общината.