Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ  НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН--> Формуляри

Правно основание: чл. 133,чл.134,чл.135 и чл.15 от ЗУТ

Необходими документи((за имоти в регулация):

       1.  Документ за собственост- копие;

2.  Предварителен договор по реда на чл.15,ал.3 и 5 и чл.17,ал.3 от ЗУТ /при необходимост/

3.  Заповед за изработване или изменение на проект за ПУП;

4.  Проект за изменение на ПУП

       5. Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква   

Необходими документи:(за имоти извън регулация)

           1       Документ за собственост- копие;

2       Заповед /Решение на Общински съвет/ за изработване или изменение на проект за ПУП;

3       Скица, заверена от експлоатационните дружества;

4       Проект за ПУП;

5       Схема за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура /за имоти изв. регулация/;

           6       Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква;    

Срок за изпълнение: по процедури от ЗУТ

Такса: 100 лв

Място на извършване: Дирекция"УТЕСKT" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място