Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 30.06.2016г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав БалтаджиевПредседател на ОбС Камено План за работата на Общински съвет Камено за ІІ-то шестмесечие на 2016 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на решение за разписване на партньорско споразумение между Община Камено като бенефициент и всички партньори по проект- „Деца, родители и педагози-заедно за щастливо детство”
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Използване на финансови средства за възлагане на Програма за опазване на околната среда за периода 2016-2020г.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено(отложена)
Закупуване на перално оборудване /перална машина/ в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Русокастро.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Промяна на бюджет на Община Камено за 2016година, във връзка с промяна на воля на дарител и необходимост от вътрешно преразпределение на средства в общинския бюджет
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на гориво за нуждите на РУ Камено.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на финансова помощ на Радослав Кръстев Андрейчев-бивш служител на РУ Камено
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на наемна и арендна цена за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за стопанската 2016/2017 година
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Промяна на наемна цена за предоставяне под наем на имоти-частна общинска собственост, представляващи дворни места по плана на гр.Камено, с.Кръстина, с.Винарско, с.Вратица, с.Трояново, с.Желязово, с.Русокастро, с.Ливада, с.Тръстиково, с.Константиново, с.Полски извор, с.Черни връх чрез публичен търг или конкурс
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Частична отмяна на решение по т.6 от Протокол №16/18.12.2012г. на Общински съвет Камено и даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване: 1.В полза на Сдружение на онкологично болните „Надежда за живот” гр.Камено, върху преместваем обект, представляващ преместваем павилион, отбелязан с буква „В” на скицата, с площ от 16 кв.м., разположен в двора на читалище 
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на части от имоти-публична собственост, представляващи 1,5 кв.м., от сградата на кметство с.Трояново, Община Камено и 1,5 кв.м., от общинска сграда с.Русокастро, Община Камено, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от „Капри-10” ООД за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено(отпада)
Постъпило заявление от Георги Атанасов Иванов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иван Георгиев Цанев и Витка Христова Цанева за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Димитър Кънчев Христов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Стоян Димитров Маринов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от наследници на Елена Атанасова Николова за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено(отпада)
Постъпило заявление от Димитър Танев Димитров за закупуване на общински имот, находящ се в гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Мариана Георгиева Кунтце за закупуване на общински имот, находящ се в с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Вратица, общ.Камено, обл.Бургас
21 Докладна записка от Георги Георгиев
Зам.кмет на Община Камено
Заявление за одобряване на проект за „Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за Кабел 20 кV от СРС №16 на ВЛ “Кръстина” до БКТП-нов”.
22 Докладна записка от Георги Георгиев
Зам.кмет на Община Камено
Заявление за одобряване на проект за „Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за техническа инфраструктура, обслужваща ПИ 010095 и ПИ 010036, местност „Край село”, землище на с.Черни връх, Община Камено
23 Докладна записка от Георги Георгиев
Зам.кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработването на подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот/ПИ/ 065088-стопански двор с.Трояново, Община Камено, област Бургас
24 Питания