Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 20.12.2016г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено План за работата на Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на 2017 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на финансова помощ на Васила Димитрова Карагеоргиева
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Осигуряване на извънщатна численост за ДГ през бюджетната 2017г., на основание ПМС №66 от 28.03.1996г
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1.Утвърждаване числеността на персонала по ПМС 66/22.03.1996г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005. В Община Камено за бюджетната 2017 година.2.Утвърждаване числеността на персонала в Други дейности по образованието за бюджетната 2017 година
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продължаване процеса по прекратяване и ликвидация на еднолично дружество с ограничена отговорност „Медицинско-диагностична лаборатория-Камено” ЕООД
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализация на Капиталова програма 2016 година
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на План-сметка за дейност 623-Чистота за 2017 г
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Общината
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Камено.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на гориво за нуждите  на РУ Камено 
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Изплащане допълнително възнаграждение в общински и държавни дейности дофинансирани с общински приходи, Детски градини и Читалища за 2016г. в Община Камено.

 

13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Учредяване на срочно право на строеж на арендатор на общински поземлен имот, по реда на Наредба №19 от 25 октомври 2012г за строителство в земеделските земи, без промяна предназначението на земята. 

14 Питания