Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 26.01.2017г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Предложения за промени в състава на Постоянните комисии на Общински съвет Камено
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Избиране на нов зам.член в Областния съвет за развитие.
3 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.юли 2016г. –м.декември 2016г
4 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на Общинско сдружение с нестопанска цел „Пламък на надеждата” гр.Камено за 2016 година
5 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на Сдружение на онкологично болните „Надежда за живот” гр.Камено за 2016 година
6 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на Дружество на инвалида „Лейди Даяна”гр.Камено за 2016 година
7 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на Териториална Съюзна Организация на слепите –гр.Бургас за 2016 година
8 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчетите на Клубовете на пенсионера от Община Камено за 2016 година
9 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на Председателя на Сдружение „Съюз на пенсионерите 2004-Камено” за 2016 година
10 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на Сдружението на учителите-пенсионери гр.Камено за 2016 година
11 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчетите на Тракийско дружество „Одринска епопея” гр.Камено, Тракийско дружество „Георги Кондолов” с.Ливада и Тракийско дружество с.Полски извор за 2016 година.
12 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на Народно читалище „Просвета -1927г.” гр.Камено за 2016 година
13 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на Народно читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро, общ.Камено за 2016 година
14 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на Народно читалище „Просвета 1928” с.Черни връх, общ.Камено за 2016 година
15 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на Народно читалище „Пробуда -1963” с.Константиново, общ.Камено за 2016 година
16 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на СНЦ-Велоклуб „Златна крепост” с.Русокастро, общ.Камено за 2016 година
17 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчета на „Спортен клуб по ловна стрелба и туризъм” гр.Камено за 2016 година
18 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане отчетите на Футболен клуб „Камено” гр.Камено и Футболен клуб „Русокастро” с.Русокастро за 2016 година
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Камено за периода м.юни 2016г. – м.декември 2016г
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за СБКО на работници и служители по трудови правоотношения в Община Камено за 2017 година
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за представително и работно облекло на служители по трудови и служебни правоотношения за организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2017 година
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера за поевтиняване разходите на пътуващите служители за 2017 година
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне средствата за подпомагане разходите за погребения с източник на финансиране общинските приходи в Община Камено за 2017 година
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране на Районно управление на полицията Камено за 2017 година
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне финансова помощ за празника на всяко село на територията на Община Камено и организиране на общинските празници за 2017 година
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представителните разходи на Кмета на Община Камено и Председателя на Общински съвет Камено за 2017 година
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на общинската субсидия за читалище „Просвета” гр.Камено, читалище „Просвета” с.Черни връх, читалище „Пробуда” с.Константиново и читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро за 2017 година
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на Културен календар на Община Камено за 2017 година
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на клубовете на пенсионера, клуб на инвалида „Лейди Даяна”, клуб на Първичната съюзна организация на слепите, тракийските дружества, дружество на учителите-пенсионери, сдружение „Пламък на надеждата” и сдружение на онкоболните „Надежда за живот” в Община Камено за 2017 година
30 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на спортни клубове от Община Камено за 2017 година
31 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на финансова помощ за награден фонд за спортни мероприятия в съответствие със спортния календар на Община Камено за 2017 година
32 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне хранодена в ДГ в Община Камено през 2017 година
33 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поевтиняването на храната и режийните разноски на ученическото столово хранене за общинските училища в Община Камено през 2017 година
34 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране разходите за пътни и процедури на деца и ученици със специфични образователни потребности, жители на Община Камено за 2017 година
35 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Осигуряване на дофинансирането на паралелки под минимума до края на учебната 2017 г. на база данните по „Админ М” към 01.01.2017 г
36 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Освобождаване от такса битови отпадъци за 2017 година
37 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2017 година
38 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на базисни наемни цени за 2017 година
39 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Проект на бюджет на Община Камено за 2017 година
40 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под наем за самостоятелен офис на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Камено-Бургас”/СНЦ „МИГ Камено-Бургас”/ общинско помещение –публична общинска собственост
41 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за отправяне на искане чрез Областния управител на област Бургас до Министерски съвет на Република България за предоставяне от министерството на регионалното развитие и благоустройство за безвъзмездно управление и ползване от Община Камено на имот ПИ №000252, находящ се в землището на с.Русокастро, местност „Голям камък/Рускин”, начин на трайно ползване:архитектурен паметник на културата-крепост „Русокастро”
42 Питания