Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 30.03.2017г

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Камено
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане годишен план за 2017г. за изпълнение Стратегията за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение/2014-2020г./.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общински годишен план за младежта за 2017 г.
6 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отпускане на финансова помощ на Ангел Гочев Драгов от с.Тръстиково
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на финансова помощ на Янко Йорданов Димитров, жител на с.Русокастро
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на средства във връзка с открита процедура по ликвидация на „Медицинско-диагностична лаборатория-Камено” ЕООД-в ликвидация, със седалище и адрес на управление гр.Камено, ул.”Митко Палаузов” №10, с ЕИК 102660052
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на средства във връзка с открита процедура по ликвидация на „БЕЛАДОНА-96” ЕООД в ликвидация, ЕИК 102051133, със седалище и адрес на управление:гр.Камено, ул.”Неделчо  Камбов” №4
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение и допълнение на Решение от 28.04.2016г. по дванадесета точка от Протокол №8 на Общински съвет Камено за определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот, общинска собственост-лекарски кабинет, находящ се в с.Кръстина, общ.Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление за отдаване под наем на общински имот
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне под наем на общински недвижим имот на Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление с вх.№69-00-74 от 09.02.2017г. от Лиляна Драгоева-Директор РУ Югоизточен регион „Български пощи” ЕАД за предоставяне за ползване на помещение-частна общинска собственост, без публичен търг или конкурс
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Удължаване срока на действие на договор за наем на земеделска земя, засадена с трайни насаждения
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Петко Тодоров Зафиров за прекратяване на съсобственост между него и съпругата му и Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за продажба на движима вещ-частна общинска собственост
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Обезщетение на наследниците на Иван Тенев Статев със земи от остатъчния поземлен фонд
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1.Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2016/2017г. 2.Приемане на решение за определяне на пазарните оценки за предоставяне под наем на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване по землища на територията на Община Камено
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Освобождаване от такса за ползване на депо за битови отпадъци за 2017 година
22 Докладна записка от Георги Георгиев Зам.кмет на Община Камено Разрешаване изработването на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 52279.12.39 по КК на с.Константиново, местност”Държавното блато”, Община Камено
23 Докладна записка от Георги Георгиев Зам.кмет на Община Камено Заявление с вх.№94-00-100/24.01.2017г.от Димчо Димитров Мутафов за разрешаване изработването на Подробен устройствен план-Парцеларен план/ПУП-ПП/ за трасе на кабел 20 кV и водопровод Ѳ90 за захранване на ПИ 00335-бивш стопански двор по КВС на гр.Камено
24 Докладна записка от инж.Петър Джумерски Управител на "Камено-газ" Отчет за дейността на „Камено-газ” ЕООД за 2016г