Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО /извънредно/ ЗАСЕДАНИЕ НА 09.08.2017 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение за включване на училища в Община Камено в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Промяна начина на трайно ползване на ПИ №000007, №000093 и №001184 землище гр.Камено