Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 03.05.2018 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 год.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Камено за 2019 год.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за събираемостта на местните данъци и такси през 2017 год.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения „Ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на Община Камено с проектно предложение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за Развитие на Селските Райони 2014 – 2020 г.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имот общинска собственост
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на земеделска земя за друг вид застрояване от Общинския поземлен фонд, чрез провеждане на публичен търг
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Свилен Стоянов Маринов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ ХV-1301 (петнадесет римско-хиляда триста и едно), в квартал 87 (осемдесет и седем) по плана на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, на собственик на законно построена сграда 
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ II (две римско), в квартал 49 (четиридесет и девет) по плана на с. Полски извор, общ. Камено, обл. Бургас, на собственик на законно построена сграда 
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продължаване на срока на издадена запис на заповед от Община Камено в полза на Министерство на труда и социалната политика,обезпечаваща авансово плащане по договор BG05M9OP001-1.002"Активни за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020,приоритетна ос 1,процедура BG05M9OP001-1.002"Активни ,за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002"-0067"Интегриране на икономически неактивни младежи от Община Камено чрез професионални обучения и мотивация
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отмяна на т.2 от решение по т.7 от дневния ред,обективирано в Протокол №35/29.03.2018 г.
13 Питания