Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 18.12.2018 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено 

 
План за работата на Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на 2019 година
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие Община Камено да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2018BG16SPO001 за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване числеността на персонала по ПМС 66/28.03.1966г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в община Камено за бюджетната 2019година.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване числеността на персонала по ПМС 66/28.03.1966г. в детските градини в община Камено за бюджетната 2019година.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на План-сметка за дейност 623– Чистота за 2019г.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отписване на неплатени задължения от наеми върнати от Районен съд – гр. Бургас с изтекла давност
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за промяна в НТП на ПИ № 028096 с площ от 3,003 дка, в землището на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване – „Сметище“
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за промяна в НТП на ПИ № 000112 с площ от 7,194 дка, в землището на с. Кръстина, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване – „Пасище, мера“
9 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено

 
Заявление за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за преминаване на трасе на пътна връзка на път II-79 Средец –Бургас при км 83+700 дясно през общински имот
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на Договор № 2195/01.08.2016 год., сключен между Община Камено и Милка Токова Славова за временно възмездно ползване на земеделска земя – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище с храсти“
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000015, ЕКАТТЕ 11096, с площ 11,698 дка, находящ се в местността „Сарп дере”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 007025, № 000036, № 006044, № 006164, № 006163, № 006132, № 000035, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/15.05.1997 год.”
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000009, ЕКАТТЕ 73211, с площ 28,451 дка, находящ се в землището на с. Трояново, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 011011, № 000007, № 012019, № 012015, № 012014, № 000013, № 000298, № 000015, № 011033, № 000008, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 269/02.11.2006 год.”
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000011, ЕКАТТЕ 11096, с площ 12,409 дка, находящ се в местността „До овощната градина”, землището на с. Винарско, Община Камено, Област Бургас, при граници: имот № 027003, № 000028, № 000009, № 000040, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 7/15.05.1997 год.”
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ имот с идетификатор 80916.23.412 (№ по предходен план 000095) с площ 7,299 дка, находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено, Област Бургас, при граници имоти с идентификатори 80916.35.27, 80916.23.413, 80916.23.406, 80916.23.402, 80916.23.410, 80916.23.400, 80916.30.87, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 268/02.11.2006 год.”
15 Питания