Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 

 
 
Информация за машинно гласуване /видео/
 

 

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 15 април 2019 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък за гласуване в Република България, представя декларация по образец (Приложение № 11-ЕП) в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.

 


  • ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /11.05.2019 г. до 17:15 часа/.  

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 14-ЕП/.


Гражданите могат да подават горепосочените заявления:
- в Центъра за административно обслужване на ул. "Освобождение" № 101,

 дейност "Гражданска регистрация на населението":

  • всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа;
  • на 11.05.2019 от 08.30 до 17.15 часа.   

- в кметствата: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа, на   11.05.2019 г.:  от 08.30 до 17.15 часа.    

  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 До 18.05 2019 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз може да поиска да бъде заличен от избирателния списък,, като подаде Заявление за заличаване от избирателния списък /Приложение № 10-ЕП/

Заявленията се подават:

-за  гр. Камено на адрес -  ул. "Освобождение" № 101 в Центъра за административно обслужване, от 08:30 до 17:15 часа

- за останалите населени места на територията на Община Камено- в съответните кметства .

 

  • ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 18.05.2019 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК:  /Приложение № 9-ЕП/.

 Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Камено- ул. "Освобождение" № 101, както и в кметствата.