Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 05.12.2019 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1

Докладна записка от Румяна Сотировa

Председател на Временната комисия за
изработване на проект на Правилник

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Камено
2   Избор на членове и ръководство на Постоянните комисии към Общински съвет Камено.
3 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Определяне представител на Общински съвет Камено в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
4 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Членство на Председателят на Общински съвет Камено в Националната асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България/мандат 2019г.-2023г./
5 Питания