Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 27.02.2020 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на „Програма за управление на Община Камено за периода 2019-2023 г.”
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общински годишен план за младежта за 2020 г.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчета за извършената работа от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2019 година
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Приемане на Програма за Енергийна ефективност на община Камено, съгласно чл.12, ал.2 и ал.9 от Закона за енергийна ефективност

Програна за Енергийна ефективност на община Камено за периода 2019-2022

5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за промяна на Наредба за реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от ПИ с идентификатор 80916.503.7, по КККР на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ X-18, в квартал 19, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІІ-18, в квартал 19, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Пейчо Бончев Андонов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на субсидия за 2020 г. за изработване на костюми за Кукерска група към читалището в с.Трояново
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализиране на списъка за 2020 година на пътуващите служители на Община Камено, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на промяна в структурата на Община Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на община Камено в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Бургас
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година
15 Докладна записка от инж.Радостина Кирязова
Вр.И.Д.Зам.кмет на Община Камено

Промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 80916.74.28 по ККККР на с.Черни връх, целият с площ 9063 кв.м., с НТП-полски път с плош 575 кв.м.

16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за промяна на НТП от "Пасище мера" в  ,, друга семедлска територия " на имоти собственост на община Камено
17 Питания