Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 28.05.2020 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчет за изпълнение на плана за младежта за 2019г. на Община Камено
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продължаване престоя на 6 годишните деца от подготвителните групи в ДГ през летния период
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предприемане на мерки свързани с обявеното извънредно положение
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Застраховане на застроените имоти на Общината частна общинска собственост
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено за участие в редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-БУРГАС” АД-Бурга
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иван Димитров Атанасов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иван Димитров Атанасов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иван Димитров Атанасов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Димитър Свиленов Якимов, Светла Иванова Якимова и Тихомир Димитров Якимов за прекратяване на съсобственост между тях и Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Георги Рахнев Рахнев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Георги Рахнев Рахнев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ І-518, в квартал 38, по плана на с.Трояново,общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Вратица, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на имот УПИ Х-223/десет римско-двеста двадесет и три/, в квартал 28/двадесет и осем/ по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас, на собственик на законно построена сграда
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Ликвидиране на съсобственост между Община Камено и частно лице чрез доброволна делба
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Безвъзмездно дарение на собственост на Община Камено-един брой скален блок от бял мрамор за изработване на скулптура на Община Малко Търново
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за построяване на бетонен комплектен трансформаторен пост, със застроена площ 6,30 кв.м., ведно с необходим сервитут, с обща площ 61 кв.м., върху имот-общинска собственост, УПИ І, кв.5а, по плана на с.Полски извор, Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Заявление с вх.№ 94-00-685/14.04.2020г. от Анна Георгиева Папазова, чрез пълномощник Катя Желязкова Танкова, с искане за издаване на разрешение от Общински съвет Камено за изработване на проект на ПУП-ПРЗ

 

19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Изработване на проект за ПУП-ПРЗ с идентификатор 63478.41.36 по КККР на землище с.Русокастро, местност „Голям камък”/Рускин/

ПУП-ПЗ РУСОКАСТРО 

ПУП-ПР РУСОКАСТРО 

20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП на път през ПИ 63478.41.12, ПИ 63478.41.34, ПИ 63478.41.48 и ПИ 63478.41.7 по КККР на землище с.Русокастро, Община Камено за достъп до АНКЦ „Късноантична и средновековна крепост Русокастро”, местност „Голям камък/Рускин/

 

Предложение за допускане на ПУП-ПП на път за достъп до средновековна крепост

21 Питания