Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 25.06.2020 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател  на ОбС Камено
План за работата на Общински съвет Камено за ІІ-то шестмесечие на 2020 година
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на нова Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено
4 Докладна записка от Димитър Петров
Зам.кмет на Община Камено
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчет за 2019 г. за изпълнение плана за действие на Община Камено в изпълнение на Националната и Областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /2014-2020 г./
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Участие на Община Камено чрез представяне на проектно предложение по Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност” по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво/кръгова икономика/” на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализиране на списъка за 2020 година на пътуващите служители на Община Камено, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2019г. към 31.12.2019г., Капиталова програма към 31.12.2019г., извънбюджетни сметки и фондове на Община Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Обявяване на обекти от първостепенно значение и включването им в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 г. като общински обекти от първостепенно значение 
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отправяне на искане чрез Областен управител на област Бургас до Министерство на културата, за отправяне на предложение от Министъра на културата до Министерски съвет на Република България, за предоставяне безвъзмездно в управление и ползване от община Камено на Обект"Средновековна крепост"Русокастро",местност "Голям камък"/Рускин", находяща се в в имот с идентификатор №63478.41.37, находящ се в землището на с.Русокастро, местност 'Голям камък/Рускин", представляващ архитектурен паметник на културата-крепост "Русокастро", целият с площ от 55738 кв.м. обявен за паметник на културата с нацуонално значение в ДВ.бр.35 от 1965 г., актуван с АПДС № 9906 от 12.06.2020 год.
12 Докладна записка от инж.Петър Джумерски
Управител на Дружество
Отчет за дейността на „КАМЕНО-ГАЗ” ЕООД за 2019 година