Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 30.07.2020 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.ноември 2019г.-м.юни 2020г.
2 Докладна записка от Иван Димитров
Общ.съветник , Председател на ИК
Отчет на Инициативен Комитет „Милосърдни за Община Камено”
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Камено за 2021 година
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2020/2021 г.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Включване на ДГ с. Черни връх в Списъка на средищните детски градини  за учебната 2020/2021 г. 
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, чрез провеждане на публичен търг
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за промяна на НТП на ПИ с идентификатор 73211.26.5, с площ 95 835 кв.м., в местността „Паметника” по КККР на с.Трояново, с трайно предназначение на територията-„Земеделска”, НТП „Пасище”
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ І-154, в квартал 13, по плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІХ-108, в квартал 3, по плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ХІІ-1058, в квартал 95, по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Георги Янчев Проданов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иванка Иванова Кузманова за прекратяване на съсобственост между нея и останалите наследници на Иван Станков Кузманов и Община Камено
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Нани Пеев Нанев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за изграждане на канализация
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Изработване на Подробен устройствен план за рекултивация на съществуващо сметище в ПИ с идентификатор 57337.42.90 по КККР на землище на с.Полски извор, Община Камено

18 Питания