Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 29.10.2020 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Тодор Щерев
Кмет на с.Черни връх, общ. Камено
Отчет на дейността на Кметство с.Черни връх, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.
2 Докладна записка от Георги Ганчев
Кмет на с.Русокастро, общ.Камено

 
Отчет на дейността на Кметство с.Русокастро, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.
3 Докладна записка от Андон Николов
Кмет на с.Трояново, общ. Камено
Отчет на дейността на Кметство с.Трояново, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-БУРГАС” АД-Бургас.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Николинка Георгиева Стефанова за прекратяване на съсобственост между нея и другата наследничка на Георги Колев Минчев и Община Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Стефка Господинова Момчилова за прекратяване на съсобственост между нея и другите наследнички на Георги Джеджев Господинов и Община Камено
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от ПИ с идентификатор 40381.10.33 по КККР на с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление от Тодорка Кирова Ненкова и Неделчо Иванов Ненков за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ ІХ-снс, УПИ Х-снс и УПИ ХІ-снс, 442 в кв.86 по плана на гр.Камено
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление от Елена Владимирова Чапразлиева, Стоян Димитров Чапразлиев и Георги Димитров Чапразлиев с искане за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55279.10.14 по КККР на с.Константиново, местност „Край село”.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Искане за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 80916.10.5 по КККР на с.Черни връх, местност „Край село”
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване и работен устройствен план
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешаване изработването на специализиран Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за част от ПИ 35883.107.96  по КККР на землище на гр.Камено
14 Питания