Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 26.11.2020 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1

Докладна записка от Илиана Христова

Кметски наместник на с.Вратица, общ. Камено

Отчет на дейността на Кметско наместничество с.Вратица, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

2

Докладна записка от Денка Петрова

Кметски наместник на с.Ливада, общ.Камено

Отчет на дейността на Кметско наместничество с.Ливада, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

 

3

              Докладна записка от Иванка Драгова

     Кметски наместник на с.Тръстиково, общ. Камено

Отчет на дейността на Кметско наместничество с.Тръстиково, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметството за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

4

Докладна записка от  Радослав Балтаджиев 

Председател на Обс Камено

Избор на Вр.И.Д.Кмет на кметство с.Трояново, общ.Камено

 

     5

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Откриване на социална услуга местна дейност „Обществена трапезария на територията на Община Камено” и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „Топъл обяд”

6

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Участие на Община Камено чрез представяне на проектно предложение в конкурс в рамките на НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКЛОНА СРЕДА-2021Г.” на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

7

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Участие на Община Камено чрез представяне на проектно предложение в конкурс в рамките на НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКЛОНА СРЕДА-2021Г.” на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

8

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Дофинансиране на паралелка с под 10 ученици за учебната 2020/2021 година в ОУ” Христо Ботев” с.Трояново

9

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, на територията на Община Камено

10

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Приемане на нова Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Камено

11

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на Община Камено

12

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Разрешение за предоставяне на недвижими имоти-полски пътища, попадащи в блокове за земеделско ползване, в землищата на Община Камено

13

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ VІІІ-340, в квартал 37, по плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост

14

Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІV-254, в квартал 33, по плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост

15

Питания