Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 17.12.2020 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател  на ОбС Камено
Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023г.
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател  на ОбС Камено
План за работата на Общински съвет Камено за І-то шестмесечие на 2021г.
3 Докладна записка от Меджит Мехмед
Кметски наместник на с.Желязово
Отчет да дейността на Кметско наместничество с.Желязово, общ.Камено по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнението на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество за периода от 01.01.2019г до 31.12.2019г.
4 Докладна записка от Иван Георгиев
Кметски наместник на с.Полски извор
Отчет да дейността на Кметско наместничество с.Полски извор, общ.Камено по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнението на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметското наместничество за периода от 01.01.2019г до 31.12.2019г.
5 Докладна записка от Вяра Стайкова
Кметски наместник на с.Константиново

 
Отчет да дейността на Кметско наместничество с.Константиново, общ.Камено по административно-правно обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси, изпълнението на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметското наместничество за периода от 01.01.2019г до 31.12.2019г.
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Камено-Бургас” /СНЦ”МИГ Камено-Бургас”/
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предприемане на мерки, свързани с временни противоепидемични мерки
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на числеността на персонала по ПМС 66/28.03.1996г., ПМС 212/16.11.1993г. и ПМС 258/02.12.2005г. в Община Камено за бюджетната 2021 година.
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на План-сметка за дейност 623-Чистота за 2021г
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на 4 броя употребявани движими вещи-общинска собственост
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Изменение на Решение по точка дванадесета от дневния ред, обективирано в протокол № 11, проведено на 24.09.2020 г за партньорство между Община Камено, Община Карнобат и Община Айтос за подаване на проектно предложение по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“