Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 28.01.2021г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.юли 2020г. – м.декември 2020г.
2 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение на онкологично болните „Надежда за живот” гр.Камено за 2020 година
3 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Общинско Сдружение с Нестопанска Цел „Пламък на надеждата” гр.Камено за 2020 година
4 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Дружество на инвалида „Лейди Даяна” гр.Камено за 2020 година
5 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Сдружение на учителите-пенсионери гр.Камено за 2020 година
6 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Тракийско дружество „Одринска епопея” гр.Камено и Тракийско дружество „Георги Кондолов” с.Ливада за 2020 година
7 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Клубовете на пенсионера от Община Камено за 2020 година
8 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Просвета-1927” гр.Камено за 2020 година
9 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро , общ.Камено за 2020 година
10 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народно Читалище „Просвета 1928” с.Черни връх,  общ.Камено за 2020 година
11 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчет на Народна Читалище „Пробуда 1963” с.Константиново, общ.Камено за 2020 година
12 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Отчети на Футболен клуб „Камено” гр.Камено и Футболен клуб „Русокастро” с.Русокастро за 2020 година
13 Докладна записка от Радослав Балтаджиев Председател на ОбС Камено Финансов отчет на Спортен Клуб по КикБокс „Респект” гр.Камено за 2020 година
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за СБКО на работници и служители по трудови правоотношения в Община Камено за 2021 година
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на средствата за представително и работно облекло на служители по трудови и служебни правоотношения и за организациите и дейностите на бюджетна издръжка за 2021 година
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера за поевтиняване разходите на пътуващите служители на Община Камено за 2021 година
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране на пътните на служителите на Районно управление на полицията Камено за 2021 година
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне средствата за подпомагане разходите за погребения с източник на финансиране общинските приходи в Община Камено за 2021 година
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на клубовете на пенсионера, клуб на инвалида „Лейди Даяна”, тракийските дружества, Дружество на учителите-пенсионери, сдружение „Пламък на надеждата” и сдружение на онкоболните „Надежда за живот” в Община Камено за 2021 година
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне финансова помощ за празника на всяко село на територията на Община Камено и организиране на общинските празници за 2021 година
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на субсидията за 2021 година на кукерска група Сдружение „Каменовски традиции” и Фолклорен клуб „Кайлии”
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне Размера на общинската субсидия за читалище „Просвета” гр.Камено, читалище „Просвета” с.Черни връх, Читалище „Пробуда” с.Константиново и читалище „Съзнание 2009” с.Русокастро за 2021 година
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Утвърждаване на Културен календар на Община Камено за 2021 година
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне субсидия на спортни клубове от Община Камено за 2021 година
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на финансова помощ за награден фонд и за организиране на спортни мероприятия в съответствие със спортния календар на Община Камено за 2021 година
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на хранодена в детските градини в Община Камено през 2021 година
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поевтиняването на храната и режийните разноски на ученическото столово хранене за общинските училища в Община Камено през 2021 година
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Дофинансиране безплатния превоз на децата от подготвителните групи в детските градини и учениците за бюджетната 2021 година
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Осигуряване на дофинансирането на паралелките под минимума за учебната 2020/2021г. на база данните по НЕИСПУО към 01.01.2021г.
30 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Финансиране разходите за пътни и процедури на деца и ученици със специални образователни потребности, жители на Община Камено за 2021 година
31 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне размера на представителните разходи на Кмета на Община Камено и Председателя на Общински съвет Камено за 2021 година
32

Докладна записка от Камен Тодоров

Общински съветник
 

Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Камено и Кметовете на населени места в Община Камено
33 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване съгласие за финансиране на ремонт на покрива на РУ Камено
34 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за финансиране на архитектурно обследване, техническо обследване и обследване за енергийна ефективност на сгради в Община Камено
35 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Камено с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
36 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно делегирана дейност
37 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Освобождаване от такса битови отпадъци за 2021 година
38 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на „Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021”
39 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на промяна в структурата на Община Камено
40 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Проект на бюджет на Община Камено за 2021 година
41 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление от Алекси Иванов Граматиков с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/
42 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 63478.41.27 по КККР на землище на с.Русокастро, местност „Голям камък/Рускин”
43 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 52 по ЗЗП на с.Тръстиково
44 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 73388.89.13 по КККР на землището на с.Тръстиково, местност „Извън регулация”
45 Питания