Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 15.04.2021г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Промяна на поименния състав на Постоянните комисии в Общински съвет Камено
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено за 2020 година
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено за 2020 година
4 Докладна записка от Иван Димитров
Общ.съветник и Председател на ИК
Отчет на Инициативен комитет „Милосърдни за Община Камено” за 2020 година
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на субсидия за 2021 г. за спортен клуб „Респект”-гр.Камено
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на промени в бюджета и представения разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на промени в бюджета и предоставения разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализиране на списъка за 2021г. на пътуващите служители на Община Камено, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на еднократна финансова помощ на служител на Община Камено
10 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Предоставяне на финансова помощ на семейство с репродуктивни проблеми.
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на управление върху части от имот-общинска собственост за срок от 10/десет/ години
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Учредяване на безвъзмездно право на управление върху обособени части от недвижим имот-публична общинска собственост за срок от 10/десет/ години
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
1. Даване на съгласие за промяна на НТП от „Пасище мера“ в „друга земеделска територия“ на имоти собственост на община Камено: ПИ с идентификатор 12245.20.16(стар № 020016), с площ 200814 кв.м., в землището на с. Вратица, община Камено, с НТП „Пасище, мера“ – АПОС - №2540/29.01.2021;ПИ с идентификатор 12245.17.8(стар № 017008), с площ 165906 кв.м., в землището на с. Вратица, община Камено, с НТП „Пасище, мера“ – АПОС -2590/08.02.2021.
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд чрез провеждане на публичен търг 

14.1 ; 14.2 ; 14.3; 14.4

15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Стефан Петров Соколов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Красимира Ангелова Славова за прекратяване на съсобственост между нея и Иван Щерионов Христов и Община Камено
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Петър Гочев Иванов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІІІ-94, в квартал 52 по плана на с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-публична общинска собственост в сградата на Детската градина в с.Винарско
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба чрез публичен търг, или даване на разрешение за проучване на енергийни мощности на заинтересовани лица, на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Камено
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Процедиране и одобряване на проект на ПУП-ПП за обект: „Път за достъп до „Късноантична и Средновековна крепост „Русокастро”, местност „Голям камък”/Рускин”
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за процедиране и одобряване на ПУП-ПП/парцеларен план/ на трасе на уличен водопровод
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ Х-361, кв.24 по плана на с.Черни връх, представляващ ПИ с идентификатор 80916.501.582 по КККР на с.Черни връх
25 Питания