Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 27.05.2021г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Питания  
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане отчет за 2020г. за изпълнение плана за действие на Община Камено в изпълнение на Националната и Областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /2014-2020 г./
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчет за събираемостта на местните данъци и такси през 2020 година
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2020г. към 31.12.2020г., Капиталова програма към 31.12.2020г., извънбюджетни сметки и фондове на Община Камено
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на актуализация на Бюджет 2021 и представения разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Общински годишен план за младежта за 2021 година
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продължаване престоя на 6 годишните деца от подготвителните групи в ДГ през летния период
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне представител на Община Камено за участие в редовно общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест” ООД
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Свилен Киров Йорданов за закупуване на жилище-частна общинска собственост, в което е наемател
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Иван Станков Танев за учредяване право на ползване на имот-публична общинска собственост за създаване и отглеждане на пчелни семейства, за срок от 10/десет/ години
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за отписване от актовите книги на ПИ с идентификатор 52279.503.40 /стар №40/, в землището на с.Константиново, с площ 486 кв.м. НТП „За земеделски труд и отдих” /съгласно § 4 от ПЗР на ЗПСЗЗ/, АОС №1849/03.01.2018г.
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Прекратяване на договор за концесия с предмет: 4Управление и поддържане на язовир, съставляващ имот с идентификатор 80916.78.75 /бивш имот №000159/ с площ 13,396 дка, находящ се в землището на с.Черни връх, Община Камено, Област Бургас, при граници имоти с идентификатори 80916.78.76, 80916.78.77, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №12/17.10.1997 год.”
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изработване на проект на ПУП-ПП за обект „Път за достъп до ПИ с идентификатор 63478.41.27 по КККР на землище на с.Русокастро”, местност „Голям камък/Рускин/, Община Камено
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за предоставяне на инфраструктурни обекти, на оператора „ВиК” ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК” ЕАД Бургас, в сила от дата 01.04.2016г.
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Възлагане управлението на услуга „Патронажна грижа +” като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Участие на Община Камено по проект в изпълнение на Договор №RD-02-290/ 20.12.2019 Ref.№ СВ005.2.21.046, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 България –Турция, проект „ROADS to the Sustainable Tourism”
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на временен безлихвен заем по договор № МДР-ИП-01-17 от 14.04.2020 г. на Народно Читалище „Просвета-1927“ по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 “ Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите  местно развитие на МИРГ „ Бургас-Камено“, Приоритет на Съюз 4 „ Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“,  с наименование „ Назад към лютиерството и корените на Кайлий“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Авансово плащане по договор № МДР-ИП-01-17 от 14.04.2020 г. от Народно Читалище „Просвета-1927“ по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 “ Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите  местно развитие на МИРГ „ Бургас-Камено“, Приоритет на Съюз 4 „ Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“,  с наименование „ Назад към лютиерството и корените на Кайлий“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Камено за 2021-2027г.
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Камено
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за изработване на проект по Подробен устройствен план-План за улична регулация/ПУП-ПУР/ за достъп до ПИ 73211.65.69, 73211.65.97 и 73211.65.27 по КККР на с.Трояново
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Участие на Община Камено чрез представяне на проектно предложение по Програма на Европейския съюз HORIZON 2020 UCPM-2021-PP-CBR - ПРЕВЕНЦИЯ И ГОТОВНОСТ НА ТРАНСГРАНИЧНИ РИСКОВЕ, Приоритет 1 по настоящата покана за представяне на предложения, които имат за цел да подобрят трансграничната готовност за предотвратяване на природни бедствия

23 Докладна записка инж.Петър Джумерски
Управител на „Камено-газ” ЕООД
Отчет за дейността на „КАМЕНО-ГАЗ” ЕООД за 2020 година