Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 28.07.2022 г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 28.07.2022 г.

 

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Радослав Балтаджиев
Председател на ОбС Камено
Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.януари 2022г.- м.юни 2022г.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

 
Разрешаване дофинансирането на самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2022/2023г.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Преструктуриране чрез вливане на ДГ с.Свобода в ДГ „Слънце“ гр.Камено
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне на финансова помощ за субсидиране на пътническия транспорт в Община Камено
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отпускане на допълнителна общинска субсидия за читалище „Просвета“ гр.Камено за 2022 година
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в Бюджет 2022г. и представения разчет за финансиране на Капиталови разходи за 2022 година
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за отписване от актовите книги на ПИ с идентификатор 57337.110.53 /стар №010053/, в землището на с.Полски извор, с площ 499 кв.м., в местност „Край село“, НТП „Нива“ АОС №2988/28.01.2022г., стар АОС 1456826.06.2014г.
8 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно управление на ПИ с идентификатор 35993.100.28, с площ 5115 кв.м., в местността „Юрта“, с НТП „Нива“, в землището на гр.Камено, община Камено на Средно училище „Христо Ботев“ гр.Камено, за срок от 5 година
9 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имот-частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Камено-Бургас“
10 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот-публична общинска собственост
11 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти-общинска собственост, представляващи лекарски кабинети в гр.Камено
12 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІV-231, кв.22 по плана на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
13 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ VІІ-493, кв.46 по плана на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
14 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ХІІ-208, кв.20 по плана на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
15 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ХІІІ-209, кв.20 по плана на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
16 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ХІV-209, кв.20 по плана на с.Трояново, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост
17 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Васил Иванов Киряков за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
18 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило Заявление от Емилиян Димитров Минчев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено
19 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас, чрез провеждане на публичен търг
20 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изработване на проект за изработване на ПУП-ПР на УПИ ХІV, кв.7 по плана на с.Черни връх, представляващ ПИ с идентификатор 80916.501.599 по КККР на с.Черни връх
21 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ І и УПИ ІІ в кв.57 по плана на с.Винарско и изменение на ПУП-ПУР на улица между о.т.168 и о.т.168а
22 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПР/ на ПИ 93, ЗЗП в землището на с.Полски извор
23 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 43623.35.156 по КККР на землището на с.Ливада, местност „До село“
24 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за изработване на проект на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 2187 и ПИ 2188 в кв.11 по кадастралния и регулационния планове гр.Камено, община Камено
25 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработване на проект на ПУП-ПП за нов водопровод за захранване на част от ПИ с ид.73211.18.36, м-ст „Летище“ по КК на землището на с.Трояново, общ.Камено,/представляващ ПИ с проектен ид.73211.18.48/
26 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Заявление за разрешаване изработване на проект на ПУП-ПП на нова кабелна линия НН и нов водопровод ПЕВН ф90 преминаващи през ПИ с ид.73388.74.77, ПИ с ид.73388.136.3 и ПИ с ид.73388.136.4 за захранване на ПИ с ид. 73388.86.6, м.ст „Юрутлука“ по КК на землището на с.Тръстиково, общ.Камено
27 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Одобряване на план-схеми за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, на територията на община Камено, съгласно приложени скици/схеми за разполагане от главния архитект на община Камено
28 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Промяна предназначението на ПИ с идент.80916.76.36 по КККР, целия с площ 66002 кв.м., вид територия-горска, с НТП- друг вид дървопроизводителна гора, местност „Дебелата кория“ в землището на с.Черни връх, община Камено
29 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Изменение на Решения на Общински съвет Камено, обективирани в т.16, т.17, т.18, т.19 и т.20 от Протокол №25 от 16.12.2021г
30

Докладна записка от Камен Тодоров 

Общински съветник от ПП Герб при Общински съвет Камено

Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Камено и Кметовете на населените места в Община Камено
31 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Отдаване под наем на стоматологичен кабинет – публична общинска собственост, в сградата на Кметството, в с. Черни връх
32 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Актуализация на представения разчет за финансиране на Капиталовите разходи за 2022 година
33 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на община Камено с проектно предложение  Реконструкция и рехабилитация на ул. „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Камено, в участъка от О.Т. 45 (кръстовище с ул. „Стара планина“) до О.Т. 153 (кръстовище с ул. „Георги Кондолов“) – второстепенна улица V клас“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
34 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на община Камено с проектно предложение Реконструкция и рехабилитация на ул. „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Камено, в участъка от О.Т. 45 (кръстовище с ул. „Стара планина“) до О.Т. 153 (кръстовище с ул. „Георги Кондолов“) второстепенна улица V клас“  пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
35 Питания