Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Кметове на населени места

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

село Свобода

Кмет - Иван Тодоров Атанасов

адрес: п.к.8103   с. Свобода 

тел. 05515/3077;  0897 099 880

e-mail: svoboda@kameno.bg


село Кръстина

Кмет - Добринка Димова Тодорова

адрес: п.к. 8121 с. Кръстина

тел. 05515/2124; 0897 870 812

e-mail: krastina@kameno.bg


село Винарско

Кмет - Стайко Манев Манев

адрес: п.к. 8118 с. Винарско

тел. 05589/2212; 0893 509 220

e-mail: vinarsko@kameno.bg


село Трояново

Кмет - Димитър Андонов Николов

адрес: п.к. 8108 с. Трояново

тел. 05580/2221; 0897 870 815

e-mail: troianovo@kameno.bg


село Черни връх

Кмет - Тодор Богоридев Щерев

адрес: п.к. 8122 с. Черни връх

тел. 05910/2238; 0894 311 221

e-mail: chernivrah@kameno.bg


село Русокастро

Кмет - Георги Петров Ганчев

адрес: п.к. 8105  с. Русокастро

тел. 05918/2772; 0897 870 822

e-mail: rusokastro@kameno.bg


 

село Вратица

Кметски наместник - Илиана Петрова Христова

адрес: п.к. 8109 с.Вратица

тел. 05580/2228; 0897 870 814

e-mail: vratitca@kameno.bg


село Полски извор

Кметски наместник - Иван Стефанов Георгиев

адрес: п.к. 8123 с. Полски извор

тел. 05912/6020; 0893 626 887

e-mail: polskiizvor@kameno.bg


село Константиново

Кметски наместник - Вяра Рашева Стайкова

адрес: п.к.  8129 с. Константиново

тел. 05912/6020; 0897 870 820

e-mail: konstantinovo@kameno.bg


село Тръстиково

Кметски наместник - Иванка Димитрова Драгова

адрес: п.к. 8128 с. Тръстиково

тел. 05912/2231; 0895 511 137 

e-mail: trastikovo@kameno.bg


село Ливада

Кметски наместник - Денка Динева Петрова

адрес: п.к. 8107 с. Ливада

тел. 05918/2230; 0893 628 255

e-mail: livada@kameno.bg


село Желязово

Кметски наместник- Меджит Ниязи Мехмед

адрес: п.к. 8106 с. Желязово

тел. 05918/2779; 0897 870 823

e-mail: jeliazovo@kameno.bg